GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

 

GIÁM ĐỐC:

Ths. Nguyễn Mạnh Sơn

+ Ngày sinh:

+ Quê quán:

+ Học hàm, học vị:

+ Trách nhiệm:

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Ths. Phạm Huy Tân

+ Ngày sinh:

+ Quê quán:

+ Học hàm, học vị:

+ Trách nhiệm:

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

CN.NguyễnThị Kim Anh

+ Ngày sinh:

+ Quê quán:

+ Học hàm, học vị:

+ Trách nhiệm:

 

PHÓ GIÁM ĐỐC:

Ths. Nguyễn Thành Bắc

+ Ngày sinh:

+ Quê quán:

+ Học hàm, học vị:

+ Trách nhiệm: